Fellesskap, dannelse og personlig utvikling

Fellesskapet har en nesten altoverskyggende betydning i folkehøgskolen. Både læring og dannelse skjer i og gjennom fellesskapet på skolen. Slik skiller folkehøgskolen seg fra andre skoleslag som har en mer individualistisk tilgang til både læring og dannelse.

Bistands- og landbruksdebattene er historieløse

Av Anders Hals Bistandsdebatten og landbruksdebatten er i likhet med den generelle politiske debatten håpløst preget av overforenkling, der visjonene er borte og forslagene til virkemidler vitner om manglende oversikt. Alle reelle og tilsynelatende problemer skal løses med offentlig forbruk, som igjen skal finansieres ved Den Hellige Handel.